Regulamin zajęć i warsztatów

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH, LEKCJI INDYWIDUALNYCH I  WARSZTATÓW

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Zajęć Grupowych, Lekcji Indywidualnych i Warsztatów jest Klaudia Tyżaj, ul. Związku Jaszczurczego 5/20, 80-288 Gdańsk, NIP: 9571113328.
 2. Zajęcia Grupowe – zorganizowane treningi taneczne (w dowolnej technice tańca), podczas których uczestnicy zapoznają się z nauczaną techniką tańca oraz uczą się choreografii osadzonej w danej technice, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora.
 3. Lekcje Indywidualne – zorganizowane zajęcia taneczne, przeznaczone dla jednego uczestnika, podczas których dany uczestnik zapoznaje się z wybraną techniką taneczną, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora. Poziom trudności zajęć dopasowany jest indywidualnie do uczestnika.
 4. Uczestnik zajęć – osoba biorąca udział w zajęciach tanecznych, warsztatach, która dokonała wpłaty i której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora lub osoba, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w zajęciach.
 5. Warsztaty – Zajęcia Grupowe odbywające się nieregularnie w terminach i miejscu określonym przez Organizatora
 6. Organizator ma prawo do zmiany miejsca planowanych Warsztatów i Zajęć Grupowych oraz Lekcji Indywidualnych najpóźniej na dzień przed planowaną datą rozpoczęcia się zajęć.
 ORGANIZACJA
 1.  Rezerwacji miejsca na zajęcia taneczne oraz warsztaty można dokonać poprzez zakup odpowiedniego produktu na stronie: https://www.klaudiatyzaj.pl/sklep/ oraz dokonanie płatności na konto Organizatora.
 2. Prowadzący, ceny oraz godziny Zajęć Grupowych oraz Warsztatów są dostępne w aktualnej ofercie.
 3. Miejsce oraz godzina lekcji indywidualnych jest ustalana według indywidualnej oferty przygotowanej przez Organizatora i wysłanej do zainteresowanego uczestnika.
 4. W zajęciach tanecznych może wziąć udział osoba, której dane osobowe zostaną wpisane w rubryce „Imię i nazwisko” w formularzu zamówienia lub zostaną określone rubryce „Uwagi do zamówienia”.
 5. Możliwe są następujące formy płatności:
  a) Przelewem – po dokonaniu zakupu na konto Organizatora.
  b) Płatność kartą (za pośrednictwem sklepu internetowego).
  c) Szybkie płatności (za pośrednictwem sklepu internetowego).
 6. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 7. Warunkiem koniecznym odbycia się Zajęć Grupowych i Warsztatów jest udział minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju Zajęć. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu lub odwołania Zajęć. Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu całkowitej opłaty za Zajęcia, które się nie odbyły.
 8. Organizator Zajęć Grupowych oraz Warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć Grupowych lub Warsztatów (całego cyklu lub pojedynczego spotkania)  po uprzednim poinformowaniu uczestnika.
 9. W przypadku choroby prowadzącego Organizator zapewnia zastępstwo, a jeżeli z przyczyn technicznych okaże się to niemożliwe, zajęcia odbędą się w innym uzgodnionym z grupą terminie. W przypadku odwołania Zajęć Grupowych lub Warsztatów uczestnikom przysługuje całkowity zwrot opłaty.
 10. O przydziale wolnych miejsc na Zajęcia Grupowe i Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą otrzymaną przez Organizatora w ciągu 3 dni.
 11. Nieobecność uczestnika na Zajęciach Grupowych lub Warsztatach nie stanowi podstaw do zwrotu wpłaty.
 12. Uczestnikowi  przysługuje prawo do zwrotu całości wniesionej opłaty za Zajęcia Grupowe lub Warsztaty w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przewidzianych w opublikowanym przez Organizatora programie. 
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do przełożenia terminu lekcji indywidualnej nie później niż na dzień przed planowanym rozpoczęciem się zajęć.
 14. Organizator zapewnia wszelki sprzęt wymagany do odbycia się Zajęć Grupowych (w tym: nagłośnienie, odpowiednią przestrzeń oraz opiekę Instruktora).
 15. Osoby spóźnione na Zajęcia Grupowe, Lekcje Indywidualne lub Warsztaty nie mają możliwości odrobienia zajęć w innym terminie, chyba że Organizator zdecyduje inaczej.
 16. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach Grupowych organizator nie ma obowiązku zwrotu opłaty za odbyte już zajęcia.
 17. Uczestnik Zajęć Grupowych nie ma możliwości odrobienia zajęć w innym terminie, ani przełożenia opłaty na kolejne zajęcia.
 18. W przypadku choroby lub kontuzji Uczestnika (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), który opłacił miesięczną opłatę za Zajęcia Grupowe Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za zajęcia, na których był nieobecny. Może on ubiegać się o 15% zniżkę na Zajęcia Grupowe w następnym miesiącu.
 19. Osoby biorące udział w Zajęciach Grupowych, Lekcjach Indywidualnych oraz Warsztatach oświadczają, że nie mają problemów zdrowotnych, które mogłyby być przeciwskazaniem do wykonywania ćwiczeń sportowych oraz, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla zdrowia podczas wykonywania ćwiczeń wynikające z przesilenia organizmu lub niepoprawnego wykonania danego ćwiczenia.
 20. Uczestnik zajęć, który podczas wykonywania ćwiczeń odczuwa jakikolwiek ból, lub w przeciągu ostatniego roku doznał kontuzji, która wykluczyła go z wykonywania ćwiczeń sportowych jest zobowiązany poinformować o tym organizatora przed rozpoczęciem się Zajęć Grupowych, Lekcji Indywidualnych lub Warsztatów.
 21. Osoby zapisujące na Zajęcia Grupowe, Lekcje Indywidualne lub Warsztaty uczestników niepełnoletnich oświadczają, że mają świadomość możliwości doznania kontuzji podczas nieumiejętnego wykonywania ćwiczeń sportowych. Uczestnicy Zajęć Grupowych, Lekcji Indywidualnych lub Warsztatów w wieku poniżej 8 lat, muszą znajdować się pod opieką opiekuna prawnego.
 22. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu Organizatora lub w miejscu odbywania się Zajęć Grupowych lub Warsztatów.
 23. Osoby biorące udział w Zajęciach Grupowych oraz Warsztatach wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora do celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością.
 24. Uiszczenie opłaty za Zajęcia Grupowe, Lekcje Indywidualne oraz Warsztaty jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.
 25. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że została poinformowana, że administratorem jego danych osobowych oraz Uczestnika Zajęć Tanecznych jest Klaudia Tyżaj, ul. Związku Jaszczurczego 5/20, 80-288 Gdańsk, NIP: 9571113328.
 26. Dane zbierane są w celu realizacji oferty oraz w przypadku wyrażenia zgody w celach promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.